02

 
حلول ماه مبارک رمضان بر همه عزیزان مبارک، توصیه به بیماران قلبی برای روزه در ماه مبارک:
۱) در بیماران پس از عمل و بالن و استنت قلب، حداقل تا یکسال نباید روزه گرفت، در سایر موارد از پزشک قلب خود باید اجازه بگیرید.
۲) داروها را مرتب مصرف کنید، و میتوانید در سحر و یکساعت پس از افطار استفاده کنید
۳) مایعات زیاد در مواقع پس از افطار بنوشید
۴) حتما سحری هر چند کم استفاده کنید
۵) در مواقع روزه فعالیت شدید بویژه در هوای گرم نداشته باشید
۶) در بیماران با تزریق انسولین با توجه به خطر افت قند روزه توصیه نمی‌شود ، در بقیه بیماران دیابتی که با قرص کنترل می باشد باید از پزشک خود بپرسید
01
03