شهادت حضرت فاطمه

زهرا اگر نبود خدا مظهری نداشت  / توحید انعکاس نمایانتری نداشت

جز در مقام عالی زهرا فنا شدن / ملک وجود فلسفه دیگری نداشت . . .

شهادت حضرت زهرا(س) تسلیت باد.