2021 heart day

روز جهانی قلب ، توسط سازمان بهداشت جهانی، برای افزایش آگاهی جهانیان به بیماری قلبی مصادف با ۷ مهر هر ساله گرفته می‌شود ، شعار امسال ، از قلب برای درمان بیماری قلبی مدد بجویید و با قلب، قلبها را بهم مرتبط کنید، اهمیت این موضوع در عدالت محوری بویژه در شرایط پاندمی کرونا بیشتر و نیاز به توجه بیشتر احساس می‌شود . از موارد مهم روز جهانی قلب امسال ، توجه ویژه به تله مدیسین ( پزشکی از راه دور) و تله کاردیولوژی است 
# من ماسک میزنم
# با هم و با عشق بیماری کرونا را شکست میدهیم