2- ممکن است وسیله مسدود کننده سوراخ دهلیزی در محل مناسب خود قرار نگیرد ویا جابجا شود . دراین حالت معمولا خارج کردن آن از طریق همان کاتترانجام می شود .ولیکن گاهی این اقدام میسر نمی باشد وباید عمل جراحی قلب باز در همان روز صورت گیرد .

در صورت نیاز به عمل جراحی قلب باز جهت خارج کردن وسیله ،همزمان سوراخ بین بطنی باروش جراحی بسته می شود.

3- اختلات ریتم قلبی نسبتا" شایع وزودگذر هستند ولی بلوک قلبی که درآن ارتباط مستقیم هدایتی قلب قطع میشود درموارد نادری رخ می دهد .درصورت بروز بلوک قلبی پزشک در مورد جزئیات آن با شما صحبت خواهد کرد در صورت بروز بلوک قلبی ممکن است به طریقه جراحی وسیله از قلب خارج شود . در برخی از موارد بلوک قلبی که مدتی بعد از بستن سوراخ قلبی رخ داداه باشد ویا با خارج کردن وسیله ریتم قلبی بهبودی نیابد بیمار باید بصورت مادام العمر از وسیله ای موسوم به ضربان ساز قلب ( پیس میکر ) استفاده کند .

مراقبتهای بعداز بستن سوراخ دهلیزی

بیمار شما برای 24 ساعت در بیمارستان تحت نظر خواهد بود ودر این مدت با کمک نوار قلب واکوکاردیوگرافی محل قرار گرفتن وسیله واختلالات احتمالی ریتم قلبی ومشکلات احتمالی دیگر بررسی می شود. پس از ترخیص بیمار شما باید تا یک ماه از قرص کلوپیدگرول و تا 6 ماه قرص آسپرین جهت رقیق شدن خون وپیشگیری ازایجاد لخته های کوچک روی وسیله درون قلب دریافت نمایید .

در طول 24 ساعت اول بعد از بستن سوراخ دهلیزی ، مشابه انجام هرنوع کاتتریزاسیون قلبی احتمال خونریزی جزئی از محل کشاله ران وجود دارد

منابع: اینترنت و مطالب موزش بیمار