در این مقاله می توانید به مشاهده نحوه استنت گذاری بپردازید.